Cefnogi ein cymuned leol

26th Mehefin 2018Yn ddiweddar rydym wedi bod yn edrych yn fanylach ar ein brand, Dragon.

Cynhaliwyd cyfarfodydd mewnol efo’n gweithwyr a’n haelodau i gael barn y bobl sy’n nabod y brand orau, cawsom lwyth o syniadau newydd a cynllun ar gyfer y dyfodol.

Un gair a gafodd ei ddweud sawl gwaith yn ystod y cyfarfodydd oedd ‘cymuned’. Gan ein bod wedi ein lleoli rhwng dau bentref bach; Y Ffor a Chwilog, mae cymuned yn bwysig iawn i ni.

Dros yr wythnosau diwethaf buom mewn cysylltiad ac ambell i glwb chwaraeon lleol i weld sut y medrwn helpu

Clwb rygbi Pwllheli

Clwb rygbi Pwllheli yw ein clwb rygbi lleol wedi ei leoli ym mharc Bodegroes, Efailnewydd. Cafodd y clwb ei sefydlu yn 1972 ac mae bellach wedi gweld llawer iawn o chwaraewyr yn mynd ac yn dod (llawer yn weithwyr yma).

Heddiw mae’r tim cyntaf yn chwarae yng nghyngrair y ‘WRU Division One North’ ac yn cael llwyddiant yn ystod eu gemau wythnosol.

Eleni rydym wedi penderfynu hyrwyddo ar eu crysau a rhoi hysbyseb yn eu rhaglen arbennig sydd dros 50 o dudalennau.

Ewch i weld y crysau eich hunain, mae’r canlyniadau a manylion y gemau yma:

Pob lwc am weddill y tymor hogia!


Evan Yardley

Rygbi Gogledd Cymru

Sefydlwyd Rygbi Gogledd Cymru (RGC) yn 2008. Mae nhw wedi eu cartrefu ym mharc Eirias, Bae Colwyn.

Mae’r tim yn mynd o nerth i nerth gan roi Sylfaen dda i’r chwaraewyr ifanc

Eleni rydym wedi penderfynu noddi un o’r chwaraewyr – Evan Yardley

Mae Evan yn 24 ac yn wreiddiol o Pen-y-bont ar ogwr. Mae o wedi chwarae i sawl tim yn cynnwys Bridgend Athletic, Aberavon a’r gweilch. Hon yw trydydd tymor Evan yn chwarae i RGC, dymunwn lwc dda iddyfo a’r holl dim tan weddill y tymor!


Clwb Peldroed Pwllheli

Cafodd clwb peldroed pwllheli ei sefydlu yn 1879 ac wedi eu lleolli ar y tim hamdden ym Mhwlleli. Mae nhw’n chwarae yng ngynghrair y ‘Welsh Alliance’

Gallwch weld eu gemau i ddod a’u canlyniadau yma: GWEFAN

Penderfynom gael bwrdd hysbysebu i’w roi ar ymylion cae pel droed pwllheli

Clwb Peldroed Porthmadog

Cafodd clwb peldroed Porthmadog ei sefydlu yn 1884. Heddiw mae’r clwb yn chwarae yng nghlwb Y Traeth, Porthmadog. Mae nhw’n chwarae yn Nhgynrair y ‘Welsh Alliance’. Gwelwch eu gemau a’u canlyniadau yma:

Penderfynom gael hysbyseb ar ffurf banner i’w arddangos tu ol y clwb ar ffordd osgoi Porthmadog